ARTIKEL 1 -  Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tussen klant (Klant) en Duurzaam Lithoijen  (Opdrachtnemer) overeengekomen werk met betrekking tot het leveren en installeren van een installatie t.b.v. duurzame energie opwekking (PV installaties). Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op levering(en) van losse componenten.

 

ARTIKEL 2 -  Definities

1.  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Klant: Klant in de vorm van natuurlijk persoon of persoon  die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Opdrachtnemer: opdrachtnemer die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Werk: het totaal van de tussen de Klant en de Opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de Opdrachtnemer geleverde materialen;

Meer- en minderwerk: door de Klant gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom;

 

ARTIKEL 3 -  Aanbod van de Opdrachtnemer

1. Het aanbod (offerte) wordt langs elektronische weg gedaan. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 14 na dagtekening. Op ieder aanbod zijn de volgende leden van dit artikel van toepassing.

2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken.

3. Het aanbod zal worden gedaan op basis van prijsvormingmethode aanneemsom waarbij partijen een vast bedrag overeenkomen waartegen het werk wordt verricht.

4. Het aanbod vermeldt de betalingswijze (evt. betalingstermijnen).

5. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de Opdrachtnemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de Opdrachtnemer. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de

Opdrachtnemer gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden.

6. Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil maken van

opslagruimte van de Klant, dient hij dit in het aanbod te vermelden.

 

ARTIKEL 4 -  Totstandkoming

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding, van het aanbod, door de Klant. De aanvaarding gebeurt langs elektronische weg. In geval van elektronische opdrachtverlening door de Klant bevestigt de Opdrachtnemer langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de Klant.

ARTIKEL 5 -  Verplichtingen van de Opdrachtnemer

1. De Opdrachtnemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen. .

2. De Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de voorschriften mag aan de Klant worden doorberekend, mits de Opdrachtnemer aantoont dat hij op het moment van sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging

op de hoogte kon zijn.

3.  De Opdrachtnemer is verplicht de Klant te wijzen op de op het eerste gezicht kenbare

en voor het werk relevante:

-  onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

-  onjuistheden in de door de Klant verlangde werkwijzen en constructies;

-  gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

-  gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld;

-  onjuistheden in de door of namens de Klant verstrekte gegevens; al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de Opdrachtnemer openbaren en de Opdrachtnemer terzake deskundig moet worden geacht.

4. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade, die hem kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal € 500.000,- per gebeurtenis.

5. De Opdrachtnemer vrijwaart de Klant tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de Opdrachtnemer zelf of van zijn ondergeschikten of van andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

ARTIKEL 6 -  Verplichtingen van de Klant

1. De Klant stelt de Opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

2. De Klant verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de Klant.

3. De Klant draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de in artikel 3 lid 7 bedoelde opslagruimte en zorgt als een goed bewaarder voor de zaken in de opslagruimte.

4. De Klant dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de Opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Klant de Opdrachtnemer hiervan tijdig in kennis te stellen.

5.  Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de Klant komt, dan dient de Klant de daaruit voor de Opdrachtnemer voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de Klant kan worden toegerekend.

6.  De Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

-  onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

-  onjuistheden in de door de Klant verlangde constructies en werkwijzen;

-  gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

-  gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld;

-  onjuistheden in de door of namens de Klant verstrekte gegevens;

een en ander onverlet de plicht van de Opdrachtnemer om de Klant te waarschuwen

op grond van artikel 5 lid 3.

7. In geval van een tekortkoming van de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de Klant de Opdrachtnemer daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij de Opdrachtnemer reeds door enkele tekortkoming in verzuim is.

 

ARTIKEL 8 -  Beëindiging van het werk in onvoltooide staat

1. De Klant kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.

2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.

3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is de Opdrachtnemer verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.

4. De Klant zal de Opdrachtnemer de hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten.

5. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de Klant aan de Opdrachtnemer de door de Opdrachtnemer aan het werk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die de Opdrachtnemer over het gehele werk zou hebben genoten.

 

ARTIKEL 9 -  Meer- en minderwerk

1. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom kan de Klant nadat de overeenkomst tot stand is gekomen meer- en minderwerk opdragen.

2. In geval van door de Klant opgedragen meerwerk kan de Opdrachtnemer alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de Klant tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de Klant dit zelf reeds had moeten begrijpen.

3. Meer- en minderwerk  wordt voor of bij de opdracht daartoe schriftelijk vastgelegd, behoudens in spoedeisende omstandigheden.

4. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van Opdrachtnemer resp. Klant op verrekening van meerwerk resp. minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de opdracht op degene die de aanspraak maakt.

 

ARTIKEL 10 -  Onvoorziene omstandigheden

1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet de Opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Klant.

2. Indien de Opdrachtnemer de Klant niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.

3. Eventuele extra kosten die de Opdrachtnemer moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de Klant worden vergoed.

4. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.

 

ARTIKEL 11 -  Overmacht

Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

 

ARTIKEL 12 -  Oplevering

1. Het werk is opgeleverd wanneer de Opdrachtnemer aan de Klant heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.

2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de Klant van de Opdrachtnemer de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de Klant heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;

3. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.

ARTIKEL 13 -  Vooruitbetaling/zekerheid

1. De Opdrachtnemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid (vooruitbetaling) bedingen van de Klant. Dit zal in voorkomende gevallen in de offerte verder gespecificeerd worden.

2. Indien en zolang de Klant in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van het werk niet te starten en/of te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

 

ARTIKEL 14 -  Betaling in termijnen

1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de factuur.

2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de Opdrachtnemer zijn verplichting inzake de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de Klant de bevoegdheid zijn betaling van een termijn op te schorten, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

 

ARTIKEL 15 -  Niet nakomen betalingsverplichting

1. Indien de Klant niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de Opdrachtnemer na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 één betalingsherinnering, waarin hij de Klant op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de Opdrachtnemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

3. De Opdrachtnemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de Opdrachtnemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de Klant.

4.  De Opdrachtnemer blijft de eigenaar van nog niet betaalde materialen welke reeds verwerkt zijn, totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5.  Indien de Opdrachtnemer een door hem aan de Klant verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt, dan wijst de Klant hem per brief op zijn verzuim. Indien de Opdrachtnemer niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht – zonder verdere ingebrekestelling – in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

 

ARTIKEL 16 -  Opschorting van betaling

1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de Klant het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

2. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de Opdrachtnemer het recht de in artikel 15 lid 2 bedoelde rente te vorderen over het te veel opgeschorte bedrag.

 

ARTIKEL 17 -  Garantie door de Opdrachtnemer

1. De Opdrachtnemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk die binnen 12 maanden na de oplevering aan de dag treden kosteloos worden verholpen.

2.  Tevens garandeert de Opdrachtnemer gedurende een termijn van 5 jaar na de oplevering dat de specificaties ten aanzien van capaciteit zoals vermeld in het aanbod, worden gehaald.

3.  De garantietermijnen zoals genoemd in de leden 1 en 2 gelden tenzij de Opdrachtnemer en de Klant een langere garantietermijn overeenkomen.

4. De garantietermijn op de geleverde en geïnstalleerde producten zal nooit langer zijn dan de door de fabrikant opgegeven garantie termijn. Op verzoek van de Klant kan eventueel een verlengde garantietermijn worden overeengekomen (worden ingekocht bij de fabrikant). Dit zal dan in het aanbod worden vermeld.

5.  De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden vervalt indien:

-  gebreken aan de installatie niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden elektronisch aan de Opdrachtnemer zijn gemeld;

-  gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de Klant die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;

-  het gebrek geen gevolg is van het werk;

-  gedurende de garantietermijn zonder elektronische toestemming van de Opdrachtnemer aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de Klant zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande dat de garantie niet vervalt als dat gezien de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is;

-  gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft;

-  de Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten overeenkomstig artikel 16, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval de Klant geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.

ARTIKEL 18 -  Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld.

Laatst gewijzigd: 2 januari 2012